White Pine Chiwaukum April 23, 2010 - prettymountain